ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Το ΚΕΠΕΤ είναι Ερευνητικό Εργαστήριο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (ΦΕΚ ίδρυσης 231Α/13-9-2002).

Στεγάζεται στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-Π.Κ.- Αίθουσα Β7)

Διευθυντής του ΚΕΠΕΤ είναι ο Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης (view CV).

Το ΚΕΠΕΤ εξυπηρετεί ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες  του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε θέματα που αφορούν τη συλλογή και επεξεργασία πολιτικών δεδομένων σε τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι στόχοι του εργαστηρίου περιλαμβάνουν επίσης τη διεξαγωγή και εκπόνηση μελετών, τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, την παροχή υπηρεσιών σε άλλα ιδρύματα, κ.τ.λ. Το ΚΕΠΕΤ εστιάζει στην πολιτική και κοινωνική έρευνα, στην πολιτική ανάλυση και στις δημόσιες πολιτικές.

Την τελευταία δεκαετία, το ΚΕΠΕΤ  έχει υλοποιήσει 8 Ερευνητικά Έργα (που έχουν εκβάλει σε 4 επιστημονικά Βιβλία και σειρά διεθνών και ελληνικών δημοσιεύσεων), όπως και 2, μεγάλης κλίμακος, Επιμορφωτικά Προγράμματα, ενώ έχει (συν)διοργανώσει 11 διεθνή και ελληνικά Συνέδρια και Workshops.

Διακυβέρνηση
Ευρωπαϊκή  Πολιτική
Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση
Δημόσιες Πολιτικές
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (HRD)
Πολυπολιτισμικότητα και Δημόσια Πολιτική

Κέντρο Ερευνών και Μελετών

Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία