ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Το ΚΕΠΕΤ είναι Ερευνητικό Εργαστήριο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (ΦΕΚ ίδρυσης 231Α/13-9-2002).

Στεγάζεται στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-Π.Κ.)

Διευθυντής του ΚΕΠΕΤ είναι ο Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης (view CV).

Το ΚΕΠΕΤ εξυπηρετεί ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες  του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε θέματα που αφορούν τη συλλογή και επεξεργασία πολιτικών δεδομένων σε τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι στόχοι του εργαστηρίου περιλαμβάνουν επίσης τη διεξαγωγή και εκπόνηση μελετών, τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, την παροχή υπηρεσιών σε άλλα ιδρύματα, κ.τ.λ.

Διακυβέρνηση
Ευρωπαϊκή  Πολιτική
Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση
Δημόσιες Πολιτικές
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (HRD)
Πολυπολιτισμικότητα και Δημόσια Πολιτική

Κέντρο Ερευνών και Μελετών

Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία