Βιβλία – Δημοσιεύσεις

Παπαδάκης, Ν., Κυρίδης, Α., Φωτόπουλος Ν. (επιμ- 2016), Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης. Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος: Έρευνα και Ολοκληρωμένη Παρέμβαση. Αθήνα: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΤ Π.Κ., ΚΕΑΔΙΚ, Π.Κ. και εκδ. Ι. Σιδέρης

Παπαδάκης, Ν. & Λάβδας Κ., (επιμ.-2017), Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Καινοτομία σε Περιφερειακό Επίπεδο. Ηράκλειο: ΚΕΠΕΤ Π.Κ., ΚΕΑΔΙΚ Π.Κ., Περιφέρεια Κρήτης και Εκτυπωτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κρήτης